• Centrala Szkolna
 • Dzwonki
 • Strona główna
 • Kontakt
 • Mapa strony
 • Moje konto
 • Poczta
 • Zespół szkół
 • SP: klasy 0-3
 • Aktualności SP: klasy 0-3
 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Kronika wydarzeń SP: klasy 0-3
 • Świetlica
 • Mały samorząd
 • Zapisy do klasy pierwszej
 • Zapisy do klasy "0"
 • Strefa ucznia »
 • Wykaz podręczników
 • Zebrania z rodzicami
 • SP: klasy 4-6
 • Gimnazjum
 • Liceum
 • Przedszkole
 •    ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ
  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
  PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
  - MODLIN TWIERDZA

  PODSTAWA PRAWNA:
  - zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2014 r., poz. 7/,
  - Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm/.

  ZASADY REKRUTACJI:
  1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4, które w roku rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej kończą 6 lat. 
  2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem SP4 mogą być przyjęci do szkoły podstawowej gdy dysponuje ona wolnymi miejscami.
  3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 4 podlegają następującym kryteriom rekrutacji:
  a. kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej – oświadczenie rodzica
  b. niepełnosprawność kandydata – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o niepełnosprawności
  c. niepełnosprawność jednego lub obu rodziców kandydata – kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
  d. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o niepełnosprawności,
  e. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oświadczenie rodzica, kopia wyroku sądu, kopia aktu zgonu,
  f. objecie kandydata pieczą zastępczą – kopia wyroku sądu.
  g. kandydat zamieszkuje na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki,
  h. rodzice kandydata pracują na terenie obwodu szkoły.
  4. Do oddziału integracyjnego w Szkole Podstawowej nr 4 na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej.
  5. Podstawą przyjęcia do Szkoły Podstawowej nr 4 jest złożenie w sekretariacie szkoły ul. Bema 312, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza, zgłoszenia oraz zdjęcia legitymacyjnego. W przypadku klasy integracyjnej dodatkowo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub inne dokumenty uprawniające do nauki w tej klasie.
  6. Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza do końca lutego każdego roku podaje kandydatom zasady rekrutacji do szkoły podstawowej oraz harmonogram działań w sprawie przyjmowania uczniów do Szkoły Podstawowej nr 4.Ww. dokumenty zostają umieszczone na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej szkoły.
  7. W szczegółowych wypadkach Dyrektor Zespołu Szkół będzie rozpatrywał indywidualnie sprawy uczniów dotyczące rekrutacji.
   

  DYREKTOR

  mgr Zdzisław Szmytkowski

  Zapraszamy Państwa po karty zgłoszeniowe do klasy I i ich zwrot do

  sekretariatu Zespołu Szkół, ul. Bema 312 od 03.03.2015 roku do 20.03.2015

  roku w godzinach 7.00 - 15.00.