• Centrala Szkolna
 • Dzwonki
 • Strona główna
 • Kontakt
 • Mapa strony
 • Moje konto
 • Poczta
 • Zespół szkół
 • Przedszkole
 • SP: klasy 0-3
 • Aktualności SP: klasy 0-3
 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Kronika wydarzeń SP: klasy 0-3
 • Świetlica
 • Mały samorząd
 • Zapisy do klasy pierwszej
 • Zapisy do klasy "0"
 • Strefa ucznia »
 • Wykaz podręczników
 • Zebrania z rodzicami
 • SP: klasy 4-6
 • Gimnazjum
 • Liceum
 •    ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ
  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
  PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
  - MODLIN TWIERDZA

  PODSTAWA PRAWNA:
  - zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2014 r., poz. 7/,
  - Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm/.

  ZASADY REKRUTACJI:
  1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4, które w roku rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej kończą 6 lat. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci urodzone w 2007 roku oraz dzieci urodzone od 01.01 do 30.06.2008 roku. Dzieci urodzone w okresie od 01.07 do 31.12.2014 roku.
  2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem SP4 mogą być przyjęci do szkoły podstawowej gdy dysponuje ona wolnymi miejscami.
  3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 4 podlegają następującym kryteriom rekrutacji:
  a. kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej – oświadczenie rodzica
  b. niepełnosprawność kandydata – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o niepełnosprawności
  c. niepełnosprawność jednego lub obu rodziców kandydata – kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
  d. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o niepełnosprawności,
  e. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oświadczenie rodzica, kopia wyroku sądu, kopia aktu zgonu,
  f. objecie kandydata pieczą zastępczą – kopia wyroku sądu.
  g. kandydat zamieszkuje na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki,
  h. rodzice kandydata pracują na terenie obwodu szkoły.
  4. Do oddziału integracyjnego w Szkole Podstawowej nr 4 na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej.
  5. Podstawą przyjęcia do Szkoły Podstawowej nr 4 jest złożenie w sekretariacie szkoły ul. Bema 312, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza, zgłoszenia oraz zdjęcia legitymacyjnego. W przypadku klasy integracyjnej dodatkowo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub inne dokumenty uprawniające do nauki w tej klasie.
  6. Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza do końca lutego każdego roku podaje kandydatom zasady rekrutacji do szkoły podstawowej oraz harmonogram działań w sprawie przyjmowania uczniów do Szkoły Podstawowej nr 4.Ww. dokumenty zostają umieszczone na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej szkoły.
  7. W szczegółowych wypadkach Dyrektor Zespołu Szkół będzie rozpatrywał indywidualnie sprawy uczniów dotyczące rekrutacji.
   

  DYREKTOR

  mgr Zdzisław Szmytkowski

  Zapraszamy Państwa po karty zgłoszeniowe do klasy I i ich zwrot do

  sekretariatu Zespołu Szkół, ul. Bema 312 od 03.03.2014 roku do 31.03.2014

  roku w godzinach 7.00 - 15.00.