• Centrala Szkolna
 • Dzwonki
 • Strona główna
 • Kontakt
 • Mapa strony
 • Moje konto
 • Poczta
 • Zespół szkół
 • Przedszkole
 • Aktualności przedszkola
 • Aktualności miesiąca
 • Ramowy rozkład dnia
 • Kronika wydarzeń przedszkola
 • Rekrutacja do przedszkola »
 • HARMONOGRAM REKRUTACJI
 • Zasady rekrutacji do przedszkola
 • Dzieci 5 - letnie
 • Dzieci 6 - letnie
 • Godziny przyjmowania i wydawania kart
 • Umowy
 • Zajęcia w przedszkolu
 • Wieści z życia grup »
 • Dyżur wakacyjny
 • Wykaz podręczników
 • REGULAMIN PRZEDSZKOLA
 • Kontakt
 • SP: klasy 0-3
 • SP: klasy 4-6
 • Gimnazjum
 • Liceum
 • ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4
  NA ROK SZKOLNY 2014/2015

  I PODSTAWA PRAWNA
  Ustawa z dnia 06 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

  II ZASADY REKRUTACJI
  1. Dzieci przyjmuje się do Publicznego Przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
  2. Postępowanie rekrutacyjne zostaje przeprowadzone za pomocą elektronicznego systemu naboru firmy VULCAN.
  3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica, prawnego opiekuna kandydata.
  4. Ilekroć mowa będzie o:
  - „rodzicach, rodzicu” – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby /podmiot/ sprawujący piecze zastępczą nad dzieckiem,
  - „wielodzietność rodziny” – oznacza rodzinę wychowująca troje i więcej dzieci /własnych lub przysposobionych/
  - „samotnym wychowywaniu dziecka” – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,
  5. Do Publicznego Przedszkola przyjmuje się kandydata zamieszkałego na obszarze gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
  6. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  a/ wielodzietność rodziny kandydata,
  b/ niepełnosprawność kandydata,
  c/ niepełnosprawność jednego z rodziców kandydat,
  d/ niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  e/ niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  f/ samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie,
  g/ objecie kandydata pieczą zastępczą.
  7. Kryteria o których mowa w pkt. 6 mają jednakową wartość punktową. Oznacza to, że w momencie zaistnienia któregokolwiek z wymienionych zdarzeń kandydatowi przyznawana jest jedna wartość punktowa.
  8. W przypadku równorzędności wyników uzyskanych w I etapie postępowania rekrutacyjnego lub gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami zostaje przeprowadzony II etap rekrutacji.
  9. W II etapie rekrutacji są brane pod uwagę następujące kryteria, które posiadają następująca wartość punktową:
  a/ kandydat posiada rodzeństwo które będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w PP4 w roku szkolnym 2014/2015
  b/ kandydat posiada wskazania do uczęszczania do przedszkola wystawione przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną –
  c/ czas przebywania kandydata w przedszkolu:
  d/ zatrudnienie rodziców:
  e/ Kandydat wychowuje się w rodzinie dysfunkcyjnej, zagrożonej dysfunkcją lub znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej .
  10. Kandydaci zamieszkali poza gminą NDMaz mogą być przyjęci do PP4 jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole posiada wolne miejsca. W przypadku większej liczby kandydatów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach zawartych w tym dokumencie.
  11. Wniosek do przedszkola składa się do dyrektora Zespołu.
  12. Aby kandydat brał udział w procesie rekrutacji, rodzic musi dokonać rejestracji w elektronicznym systemie naboru.
  13. Informacja o stronie logowania, sposobie rejestracji i wypełnienia wniosku zostanie corocznie udostępniona na:
  - stronie internetowej Zespołu Szkół w zakładce „Rekrutacja”
  - tablicy ogłoszeń PP4,
  - we wszystkich budynkach Zespołu Szkół Modlin Twierdza
  - telefonicznie w sekretariacie Zespołu Szkół,
  - stronie internetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
  14. Kandydat bierze udział w procesie rekrutacji w momencie, gdy rodzic kandydata złoży w placówce pierwszego wyboru poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami.
  15. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaznaczone kryteria tj:
  - zaświadczenie o miejscu składania rocznej deklaracji podatkowej,
  - oświadczenie o miejscu zamieszkiwania,
  - oświadczenie rodziców o wielodzietności,
  - oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata,
  - oryginał lub poświadczona notarialnie lub administracyjnie kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata,
  - oryginał lub poświadczona notarialnie lub administracyjnie kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego rodzeństwa kandydata,
  - oryginał lub poświadczona notarialnie lub administracyjnie kopia orzeczenia o niepełnosprawności rodziców kandydata,
  - oryginał lub poświadczona notarialnie lub administracyjnie kopia wyroku sądu o rozwodzie, separacji lub akt zgonu
  - oryginał lub poświadczona notarialnie lub administracyjnie kopia wyroku sądu o ustanowieniu pieczy zastępczej dla kandydata,
  - oświadczenie rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata,
  - kopia lub oryginał opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
  - oświadczenie o przewidywanym czasie pobytu w przedszkolu,
  - oświadczenie o dochodach,
  - zaświadczenie z zakładu procy o zatrudnieniu lub o działalności gospodarczej,
  - oświadczenie rodzica z krótkim opisem sytuacji rodzinnej /w przypadku zaznaczeniu pkt 14/ lub wskazanie z OPS.
  - inne niewymienione wyżej dokumenty mogące mieć wpływ na proces rekrutacji.
  16. Oświadczenia o których mowa w pkt. 15 składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie obowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”. Klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  17. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta NDMaz o potwierdzenie tych okoliczności.
  18. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu o którym mowa w art. 23 ust 4a ustawy z dnia 28listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
  19. Po pozytywnej weryfikacji wniosku i zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia do PP4 rodzic jest zobowiązany potwierdzić własnoręcznym podpisem wolę uczęszczania kandydata do wybranego przedszkola. Niepotwierdzenie woli uczęszczania do PP4 skutkuje usunięciem kandydata z listy do przedszkola.
  20. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezkawlifikowanych oraz po potwierdzeniu woli uczęszczania do przedszkola list przyjętych i nieprzyjętych.
  21. Listy zawierają imiona i nazwisko kandydata oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu, przyjęciu lub nieprzyjęciu do placówki oraz najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia.
  22. Listy umieszcza się w widocznym miejscu w budynku przedszkola.
  23. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsce w Publicznym Przedszkolu.
  24. Postępowanie rekrutacyjne w PP4 przeprowadza się zgodnie z harmonogramem rekrutacji opracowywanym corocznie i stanowiącym załącznik do „Zasad rekrutacji”
  25. Rodzice dzieci przyjętych do PP4 corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w wyznaczonym przez dyrektora terminie. Ww. postępowanie jest prowadzone poza procesem elektronicznego naboru.
  26. Dziecko, którego rodzic nie złoży ww. deklaracji w wyznaczonym terminie nie zostanie przyjęte do PP4 poza procesem rekrutacji dla dzieci przystępujących do rekrutacji po raz pierwszy.
  27. Rodzic, który chce przenieść dziecko kontynuujące przedszkole do inne placówki musi brać udział w procesie rekrutacji elektronicznej.
  28. Dyrektor przedszkola ogłasza listy dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w następnym roku szkolnym zgodnie z harmonogramem dla dzieci rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne.
  29. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje rodzicom odwołanie w następującym trybie:
  a/ w ciągu 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych rodzic ma prawo wystąpić z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata,
  b/ uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodzica kandydata,
  c/ w terminie 7 dni od otrzymania przez rodzica uzasadnienia, może on wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  d/ Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  30. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.
  31. Rekrutacja uzupełniająca powinna zakończyć się do 31.08 roku poprzedzającego rok szkolny na który prowadzona jest rekrutacja.
  32. Dyrektor Zespołu Szkół MT powołuje komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W skład komisji wchodzą: przewodniczący i dwóch członków.
  33. Z kolejnych etapów rekrutacji komisja sporządza protokoły, których integralną część stanowią listy kandydatów.