• Centrala Szkolna
 • Dzwonki
 • Strona główna
 • Kontakt
 • Mapa strony
 • Moje konto
 • Poczta
 • Zespół szkół
 • SP: klasy 0-3
 • SP: klasy 4-8
 • Gimnazjum
 • ŻŁOBEK
 • Przedszkole
 • Aktualności przedszkola »
 • SUKCESY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "BAJECZNA KRAINA"
 • Ramowy rozkład dnia
 • Kronika wydarzeń przedszkola
 • Rekrutacja do przedszkola »
 • Zajęcia w przedszkolu
 • Wieści z życia grup »
 • Dyżur wakacyjny
 • REGULAMIN PRZEDSZKOLA
 • Kontakt
 • Sponsorzy i Przyjaciele Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza
 • SALE PRZEDSZKOLNE, PLAC ZABAW, MINI ZAGRODA
 • Zebrania z rodzicami.
 • Regulamin Przedszkola
  Opracowany na podstawie Statutu Publicznego Przedszkola nr 4
  w Zespole Szkół w Nowym Dworze Maz. – Modlin Twierdza.
  I. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
  § 1
  Na terenie przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi: Dyrektor Zespołu Szkół, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i pracownicy obsługi.
  § 2
  1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
  2. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 06.12.2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.
  § 3
  1. Przedszkole jest czynne w godzinach: 630 – 1700. Ramowy rozkład dnia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
  2. Dzieci do przedszkola przyprowadza się w godzinach: 630 – 800. Rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania nauczycieli o późniejszym przyjściu dziecka do przedszkola.
  3. W godzinach: 700 – 1200 realizowana jest Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
  4. Dzieci odbierają rodzice (opiekunowie) lub osoby pełnoletnie wskazane przez rodziców w pisemnym upoważnieniu podpisanym przez rodziców.
  § 4
  1. Do przedszkola są przyprowadzane dzieci zdrowe.
  2. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom leków.
  3. W przypadku długotrwałej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzice zobowiązani są do przedłożenia nauczycielce zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe.
  § 5
  Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.


  II. PRAWA DZIECI
  § 6
  Dzieci mają prawo do:
  1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym.
  2. Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej".
  3. Zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych.
  4. Poszanowania godności osobistej.
  5. Życzliwego, podmiotowego traktowania.
  6. Swobody wyrażania myśli i przekonań.
  7. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.
  8. Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb.
  III. OBOWIĄZKI DZIECI
  § 7
  Dzieci zobowiązane są do:
  1. Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.
  2. Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
  3. Szanowania wytworów innych dzieci.
  4. Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
  5. Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.
  6. Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
  7. Kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych.
  8. Zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.
  9. Przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.
  IV. PRAWA RO DZICÓW
  § 8
  Rodzice mają prawo do:
  1. Poznania treści statutu przedszkola.
  2. Pełnej informacji dotyczącej dziecka.
  3. Kontaktu z dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub rozwiązywania problemów.
  4. Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole.
  5. Przekazywania uwag, pomysłów, opinii Dyrektorowi Zespołu Szkół, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.
  6. Informacji dotyczących wydatkowania funduszy wpłacanych na rzecz Rady Rodziców.
  7. Uzyskiwania informacji dotyczących działalności Rady Rodziców.
  8. Współuczestniczenia w życiu przedszkola.
  V. OBOWIĄZKI RODZICÓW
  § 9
  Rodzice zobowiązani są do:
  1. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
  2. Terminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący.
  3. Informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego.
  4. Wprowadzania dziecka do budynku i przekazywania go pracownikowi przedszkola.
  5. Informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka i natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka.
  6. Przestrzegania ustalonych terminów spotkań i rozmów indywidualnych z nauczycielami.
  7. Zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
  VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA
  § 10
  Obowiązki wszystkich pracowników przedszkola szczegółowo określa Statut Przedszkola i Regulamin Pracy obowiązujący w przedszkolu.
  § 11
  Wszystkich pracowników przedszkola
  oraz rodziców i opiekunów
  obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach.
  VII. PRZEPISY KOŃCOWE
  § 12
  Regulamin wchodzi w życie uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 07.02.2014r.