• Centrala Szkolna
 • Dzwonki
 • Strona główna
 • Kontakt
 • Mapa strony
 • Moje konto
 • Poczta
 • Zespół szkół
 • SP: klasy 0-3
 • SP: klasy 4-8
 • Gimnazjum
 • ŻŁOBEK
 • Przedszkole
 • Aktualności przedszkola »
 • SUKCESY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "BAJECZNA KRAINA"
 • Ramowy rozkład dnia
 • Kronika wydarzeń przedszkola
 • Rekrutacja do przedszkola »
 • Zajęcia w przedszkolu
 • Wieści z życia grup »
 • Dyżur wakacyjny
 • REGULAMIN PRZEDSZKOLA
 • Kontakt
 • Sponsorzy i Przyjaciele Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza
 • SALE PRZEDSZKOLNE, PLAC ZABAW, MINI ZAGRODA
 • Zebrania z rodzicami.
 •  

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 4

  "BAJECZNA KRAINA" W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 4

  W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM


  DZIECI PRZYCHODZĄ DO PRZEDSZKOLA DO GODZINY 8.00

   

  6.30 – 8.20 – Praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne
  z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

  Dzieci:
  -
  posługują się zwrotami grzecznościowymi, są aktywne podczas organizacji swojej działalności poprzez zgłaszanie propozycji działań,
  - aktywnie rozwijają swoje zainteresowania korzystając ze swobodnego dostępu do kącików zabaw,
  - doskonalą już nabyte sprawności i umiejętności,
  - usamodzielniają się i nawiązują kontakty społeczne z innymi dziećmi i nauczycielami.


  8.20 – 8.30 - Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturowych.


  8.30 – 9.00 - Śniadanie, mycie zębów po śniadaniu.

  Dzieci:
  - aktywnie dbają o higienę własną i otoczenia,
  - nabywają i utrwalają nawyki higieniczne,
  - doskonalą umiejętności samodzielnego spożywania posiłków.

  9.00 – 10.00  - Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

  Dzieci:
  - wykazują naturalną chęć poznawania otaczającego świata wszystkimi zmysłami, odkrywają i kreują rzeczywistość podczas działalności intelektualnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej,
  - przy pomocy nauczyciela i korzystając z różnych źródeł wykorzystują wiedzę już nabytą
  lub zdobywają nową wiedzę podczas aktywnej działalności,
  - poznają swoje możliwości, znajdują różne sposoby rozwiązywania zadań w celu znalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania,
  - uczą się szanować odmienne zdanie i działania osób w społeczności jaką jest grupa,
  - zabawy dowolne podejmowane przez dzieci.

  10.00 – 10.20 - Przygotowanie do II części śniadania, czynności porządkowo-higieniczne, II część śniadania

  Dzieci:
  - są świadome potrzeby spożywania owoców, surowych warzyw,
  - czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie, rozbieranie się).

  10.20 – 10.30  - Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie, rozbieranie się).

  10.30 – 11.40  - Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

  Dzieci:
  - dokonują swobodnego wyboru aktywności
  - utrwalają materiał programowy podczas zabaw organizowanych przez nauczyciela
  oraz w trakcie zabaw dowolnych,
  - są świadome korzyści płynących z pobytu na świeżym powietrzu,
  - uczestniczą w zabawach i grach terenowych (w zależności od pogody), poznają najbliższe otoczenie przedszkola podczas spacerów, wycieczek,
  - znają zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym,
  - doskonalą umiejętność samodzielnego ubierania i rozbierania się,
  - integrują się z kolegami z grupy oraz z dziećmi z innych grup.

  11.40 – 12.00  - Przygotowanie do spożycia zupy, czynności porządkowo-higieniczne, zupa

  Dzieci:
  - pomagają w zagospodarowaniu sali oraz czynnościach porządkowych,
  - doskonalą umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, korzystania ze sztućców.

  12.00 – 12.15  - Spożycie zupy

  12.15 – 13.50  - leżakowanie (w grupie ,,Tygryski”, "Żabki")

  Dzieci młodsze (grupa ,,Tygryski”, "Żabki")
  - czynności samoobsługowe (ubieranie, rozbierania się itp.),
  - odpoczywają na leżakach przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej lub bajce czytanej
  przez nauczyciela.

  12.15 – 13.50  - Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzesz: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie (grupy: ,,Motylki”, ,,Delfinki”, ,,Pszczółki”).

  Dzieci starsze (grupy: ,,Motylki”, ,,Delfinki”, ,,Pszczółki”)
  - biorą udział w zabawach relaksacyjnych mających na celu odpoczynek, wyciszenie.

  13.50 – 14.00  - Przygotowanie spożycia do II dnia, czynności porządkowo-higieniczne

  14.00 – 14.30  - II danie.

  Dzieci:
  - doskonalą zasady kulturalnego zachowania podczas posiłku,
  - czynności samoobsługowe przed i po obiedzie,
  - doskonalą umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, korzystania ze sztućców.
  - stosują zwroty grzecznościowe przy pożegnaniu.

  14.30 – 17.00  - Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

  Dzieci:
  - podejmują się realizacji samodzielnie skonstruowanych zabaw, gier (indywidualnie,
  w zespole),
  - uczą się współodpowiedzialności i rozumienia potrzeb innych,
  - uczestniczą w rozmowach z nauczycielem, kolegami, rodzicami,
  - stosują zwroty grzecznościowe przy pożegnaniu.  REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
  ODBYWA SIĘ W GODZ: 7.00 – 12.00