• Centrala Szkolna
 • Dzwonki
 • Strona główna
 • Kontakt
 • Mapa strony
 • Moje konto
 • Poczta
 • Zespół szkół
 • Przedszkole
 • SP: klasy 0-3
 • SP: klasy 4-6
 • Gimnazjum
 • Liceum
 • Aktualności liceum
 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Kronika wydarzeń liceum
 • Matura »
 • Ważne daty dla Maturzystów
 • Harmonogram egzaminu maturalnego
 • Materiały i przybory pomocnicze na maturę
 • Przebieg egzaminu maturalnego część ustna
 • Przebieg egzaminu maturalnego w częśći pisemnej
 • Co możesz zdawać na maturze
 • Strefa ucznia »
 • Rekrutacja »
 • Zebrania z rodzicami
 • Wykaz podręczników
 • PRZEBIEG EGZAMINU

  Przebieg i ocenianie części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego.

  A. Przebieg egzaminu
  1. Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście / w harmonogramie.
  2. W sali egzaminacyjnej może przebywać jeden zdający.
  3. W trakcie części ustnej egzaminu zdający może korzystać z materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie do prezentacji, w tym ramowego planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (objętość planu nie powinna przekraczać jednej strony formatu A-4; nie jest wymagane wcześniejsze złożenie planu).
  4. Egzamin przeprowadza przedmiotowy zespół egzaminacyjny.
  5. Egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części:
  a) w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji może posługiwać się planem prezentacji oraz wykorzystać materiały pomocnicze, w tym film, nagraną wypowiedź lub muzykę. Czas ich wykorzystania nie może być dłuższy niż 5 minut. Czas ten wliczany jest do całkowitego czasu prezentacji. W trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu, w takim przypadku należy poczekać, aż zdający skończy rozpoczętą przez siebie myśl
  b) część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania członków przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i bibliografii. Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji lub zaprezentuje temat inny niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy. Zdający, który nie złożył bibliografii w wyznaczonym terminie, nie zdaje tej części egzaminu.

  B. Ocenianie egzaminu
  1. Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. W trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego indywidualnie oceniają każdego zdającego. Swoje propozycje nanoszą na kartę indywidualnej oceny.
  2. Przedmiotowy zespół egzaminacyjny ustala wynik egzaminu każdego zdającego bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej.
  3. W przypadku braku możliwości uzgodnienia wyniku egzaminu przez zespół decydujący głos ma przewodniczący. Wynik ustalony przez zespół jest ostateczny.
  4. Podczas ustalania wyników w sali nie mogą przebywać zdający.
  5. Wyniki tej części egzaminu przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego ogłasza tego samego dnia, o godzinie określonej w harmonogramie.

  C. Dokumentacja egzaminu
  1. Po zakończeniu egzaminu każdego zdającego przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego lub członek zespołu wypełnia protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego.
  2. Po ustaleniu liczby punktów za poszczególne elementy egzaminu przewodniczący lub członek zespołu wpisuje wyniki egzaminu do protokołu indywidualnego części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
  − zdał/a, jeżeli zdający uzyskał minimum 30% punktów możliwych do uzyskania (minimum 6 pkt)
  − nie zdał/a, jeżeli zdający uzyskał poniżej 30% punktów możliwych do uzyskania (poniżej 6 pkt).
  3. Pytania zadane przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny w czasie rozmowy po prezentacji odnotowywane są w protokole indywidualnym.
  4. Wypełniony protokół podpisują członkowie zespołu i obserwatorzy.
  5. Po ogłoszeniu wyników egzaminu przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego dokumentację egzaminacyjną.

   

   

   

  Przebieg i ocenianie części ustnej egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych

  (dotyczy egzaminu przeprowadzanego od roku szkolnego 2011/2012 – bez określania poziomu lub na poziomie dwujęzycznym; przebieg i ocenianie egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym opisane zostały na stronach 21 – 23 w części dotyczącej absolwentów z lat 2005–2011)

  A. Egzamin bez określania poziomu
  1. Egzamin przebiega w następujący sposób:
  − zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności
  − w sali przebywa jeden zdający
  − egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań
  − zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu
  − egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami; po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu
  − po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3.: zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego. 2. Przewodniczący decyduje o tym, czy sam egzaminuje zdającego, czy egzamin przeprowadza członek zespołu, oraz dba o to, aby egzaminujący przeprowadzał egzamin korzystając z zegara z sekundnikiem/stopera.
  3. Przeprowadzając egzamin, egzaminujący postępuje zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w zestawie dla egzaminującego.
  4. W rozmowie wstępnej oraz zadaniach 2. i 3. egzaminujący zadaje wyłącznie pytania zamieszczone w zestawie dla egzaminującego.
  5. Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym; nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone.
  6. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.